Hyvän mielen Oulu

Haluan rakentaa Oulusta modernia hyvän mielen kaupunkia, joka pitää huolta kaikista asukkaista. Haluan Oulun, jossa kehitetään mielenterveyspalveluita, tuetaan hyvinvointia ja satsataan varhaiskasvatukseen, koulutukseen sekä kulttuuriin. Hyvän mielen kaupungissa vahvistetaan mielenterveyttä ja ihmisten hyvinvointia ennen kaikkea ennaltaehkäisevästi kaikilla kunnan toimialoilla, eikä vain sosiaali- ja terveyspalveluissa. 

Hyvän mielen kaupunki myös kasvaa kestävästi, torjuu rohkeasti ilmastonmuutosta ja kannustaa kestäviin kulkutapoihin. Se on kaupungin kokoinen kaupunki, joka pystyy houkuttelemaan kansainvälisiä osaajia ja jossa moninaisuus nähdään voimavarana. Hyvän mielen kaupungissa edistetään yhdenvertaisuutta ja pyritään siihen, että jokaisella on edellytykset kouluttautua, tehdä töitä, yrittää ja elää oman näköistä elämää.

Tuetaan mielen ja kehon hyvinvointia 

Mielenterveyteen ja hyvinvointiin satsaaminen on kannattavaa paitsi yksilön myös yhteiskunnan kannalta, sillä mielenterveyttä ja hyvinvointia tukemalla tuetaan samalla työssäjaksamista ja työllisyyttä. Oulussa tilanne mielenterveys- ja päihdepalveluiden suhteen on ollut jo liian pitkään kestämätön. Pitkien hoitojonojen lisäksi jopa puolet työkyvyttömyyden syistä löytyvät mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöistä.  Lisäksi kaupungin kaikilla toimialoilla tulee tunnistaa hyvinvoiva henkilöstö voimavarana ja panostaa henkilöstön työhyvinvointiin sekä jaksamiseen. Valtaosa oululaisista voi hyvin, mutta hyvinvointierot ovat kasvaneet ja esimerkiksi huono-osaisuus on alkanut kasaantua osalle väestöstä. Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä ja tätä tulee kaikin tavoin tukea myös riittävillä resursseilla.

 • Parannetaan matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja palveluiden laatua ottamalla käyttöön Terapiatakuu
 • Vahvistetaan sote-ammattilaisten mielenterveysosaamista. 
 • Hyödynnetään moniammatillista asiantuntijuutta ja kokemusasiantuntijoita palveluiden suunnittelussa. 
 • Kavennetaan alueiden ja väestöryhmien hyvinvointieroja. 
 • Edistetään seksuaaliterveyttä kehittämällä seksuaalikasvatusta ja tarjoamalla maksutonta ehkäisyä kaikille alle 25-vuotiaille.
 • Tuetaan kaupungin työntekijöiden jaksamista ja hyvinvointia sekä vähennetään sairauspoissaoloja esimerkiksi liikunta- ja kulttuuriseteleillä ja johtamista kehittämällä.
 • Tähdätään siihen, että jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus.

Lue lisää blogistani:
Puheenvuoro: Mielenterveyspalveluiden kehittämistoimenpiteet toivottuja
Mielipidekirjoitus: Seksuaaliterveydessä otettava askelia eteenpäin, ei taaksepäin
Valtuustoaloite: Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita Ouluun
Puheenvuoro: Lasten ja nuorten pääsyä mielenterveyspalveluihin tulee kehittää
Valtuustoaloite: Toimenpideohjelma lapsiperheköyhyyden torjumiseksi
Valtuustoaloite: Seksuaalisen häirinnän, ahdistelun, syrjinnän, väkivallan ja kiusaamisen kitkemiseksi ryhdyttävä konkreettisiin toimenpiteisiin

Satsataan varhaiskasvatukseen ja koulutukseen

Laadukas varhaiskasvatus ja koulutus ovat suomalaisen hyvinvointivaltion kruununjalokiviä ja merkittävimpiä tasa-arvon edistäjiä. Jokaisella lapsella on oikeus saada pätevää ja asiantuntevaa, hänen kasvuaan, hyvinvointiaan ja oppimistaan tukevaa varhaiskasvatusta ja koulutusta. Lapsilla, nuorilla ja opettajilla on myös oikeus turvalliseen, terveelliseen, viihtyisään ja moderniin oppimisympäristöön, jossa on tarjolla nykyaikaiset opetusvälineet. Huonokuntoisilla ja homeisilla päiväkodeilla tai kouluilla ei saa vaarantaa kenenkään terveyttä ja toimintaa. Laadukas koulutus syntyy ennen kaikkea riittävistä resursseista, osaavasta henkilökunnasta, ajanmukaisista oppimisympäristöistä ja hyvästä pedagogisesta johtamisesta. Koulutus tulee nähdä investointina tulevaisuuteen, joka kannattaa tehdä. 

 • Huolehditaan lasten ja nuorten oikeudesta ohjaukseen ja tukeen sillä, että kaupungissa on riittävä määrä opinto-ohjaajia, uraohjaajia, opintopsykologeja, kuraattoreita, erityisopettajia, erityisluokanopettajia ja varhaiskasvatuksen erityisopettajia. 
 • Satsataan opetuksen laatuun pienentämällä ryhmäkokoja ja pitämällä kiinni suhdeluvuista.
 • Vastataan vähemmistojen tarpeisiin ja huolehditaan oman äidinkielen opetuksesta, mukaan lukien saamenkielisen opetuksen tarjonnasta.
 • Edistetään lasten ja nuorten osallisuutta ja demokratiakasvatusta kaikilla koulutusasteilla.
 • Turvataan terveelliset oppimis- ja työskentelytilat sekä tarjotaan työnteon kannalta välttämättömät välineet kuten puhelimet ja tietokoneet. 
 • Otetaan mielenterveystaitojen opettelu ja opettaminen osaksi lasten ja nuorten kasvatus- ja opetustyötä. 
 • Tarjotaan monipuolisia vapaan sivistystyön opintoja, jotta kaikilla kunnan asukkailla on mahdollisuus oppimiseen ja itsensä kehittämisen ikään ja taustaan katsomatta.
 • Mahdollistetaan opettajien ja johtajien täydennyskoulutus.

Lue lisää blogistani:
Valtuustoaloite: Varhaiskasvatuksen suhdeluvut määritettävä tarkemmin
Puheenvuoro: Miten säilytetään opettajankoulutuksen vetovoimaisuus?
Blogikirjoitus: Osallistuminen ilmastolakkoon tukee opetussuunnitelman tavoitteita ja henkeä
Kaksi tärkeää kysymystä varhaiskasvatuksesta (SAK-aika ja suhdeluvut)
Valtuustoaloite: Paremmat vaikuttamismahdollisuudet Oulun nuorten edustajistolle
Mielipidekirjoitus: Oulun palveluverkko ja pedagogiikka

Kohti modernia ja luovaa kaupunkia

Modernissa ja tulevaisuuteen katsovassa kaupungissa tehdään tietoon ja tutkimukseen perustuvia päätöksiä sekä edistetään kuntalaisten osallisuutta. Tulevaisuuteen katsova kaupunki myös torjuu rohkeasti ilmastonmuutosta ja pyrkii hiilineutraaliuteen muun muassa edistämällä kestäviä kulkutapoja. Luovassa kaupungissa esittävä taide ja elävä kaupunkikulttuuri nähdään paitsi hyvinvoinnin edistäjinä myös vahvoina veto- ja pitovoimatekijöinä, jotka rikastuttavat niin kaupunkikuvaa kuin ihmisten elämää. 

 • Kehitetään joukkoliikenneverkostoa yhä saavutettavammaksi.
 • Edistetään pyöräilyn edellytyksiä, rakennetaan pyöräbaanoja ja otetaan käyttöön kaupunkipyöräverkosto.
 • Säilytetään monimuotoinen lähiluonto ja helpotetaan kuntalaisten pääsemistä luontokohteiden äärelle esimerkiksi kaupungin omalla luontobussilla.
 • Otetaan kuntalaiset mukaan kaupungin kehittämiseen ja hyödynnetään digivaikuttamisen alustoja kaupungin päätöksenteossa. Digitalisaation tuomat mahdollisuudet tulee tunnistaa ja hyödyntää etenkin nuorten ohjauksessa sekä palveluissa.
 • Edistetään kaupunkisuunnittelua ja investointeja, jotka muuttavat kaupunkia hiilineutraaliksi.
 • Kehitetään tiedolla johtamisen käytäntöjä huomioimalla erilaiset näkökulmat, vaihtoehdot ja saatavilla oleva informaatio sekä hyödyntämällä päätöksenteossa vaikutusten arviointeja.
 • Rakennetaan mukavaa ja elävää kaupunkia satsaamalla kulttuuriin ja taiteeseen.

Lue lisää blogistani:
Vihreä valtuustoryhmä: Luonnon monimuotoisuutta edistetään lähimetsissä
Valtuustoaloite: Tienvarsien meluvallit pölyttäjähyönteisille sopiville elinympäristöiksi – niityiksi
Puheenvuoro: Kuntalaiset ansaitsevat aitoja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, eivät näennäisdemokratiaa
Puheenvuoro: Nyt ei ole aika leikata kulttuurista
Valtuustokysely: Miten kulttuuria edistetään Oulussa
Blogikirjoitus: Kohorttitutkimuksista tietoa päätöksenteon tueksi