Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia. Lukuisat varhaiskasvatuksen asiantuntijat ovat kritisoineet varhaiskasvatukseen kohdistuneita leikkauksia, jotka lisäävät lasten ja perheiden pahoinvointia ja eriarvoistumista. Lasten sosiaalisten suhteiden määrä on kasvanut suurissa ja vaihtuvissa ryhmissä kohtuuttomaksi. Tilanteesta kärsivät eniten erityistä tukea ja suomen kielen oppimiseen tukea tarvitsevat lapset. Henkilöstö on kuormittunut ja työssä jaksamisen kanssa on ongelmia.

Vuonna 2018 toteutetun valtakunnallisen suhdelukuselvityksen mukaan suhdelukujen ylitykset varhaiskasvatuksessa ovat säännönmukaisia. Työntekijät kertovat, että ylityksiä tapahtuu toistuvasti paitsi työntekijöiden koulutusten ja pitkien sairaslomien vuoksi, myös normaalissa arjessa aamu- ja iltapäivisin. Sijaisia tilataan useimmiten vasta aamulla ja heidän saanti on epävarmaa. Ennakointi ja suunnitelmallisuus toteutuvat eri päiväkodeissa vaihtelevasti.

Varhaiskasvatuslain 36 §:ssä todetaan, että päiväkodissa voidaan poiketa 35 §:ssä tarkoitetuista suhdeluvuista tietyin kriteerein. Poikkeaminen voi tapahtua siten, ettei lapsia ole muutoin kuin lyhyt- ja yhtäaikaisesti päiväkodissa enempää kuin suhdeluku edellyttää. Lisäksi suhdeluvuista voidaan poiketa tilapäisesti ja lyhytaikaisesti laajennettaessa lapsen varhaiskasvatusaikaa 17 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Ryhmäkokoon vaikuttaa myös, onko lapsi kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa tai osa-aikaisesti varhaiskasvatuksessa. Laki mahdollistaa sen, että niitä yli kolmevuotiaita lapsia, jotka ovat vähemmän kuin 5 tuntia päivässä varhaiskasvatuksessa, voi olla 13 yhtä kasvatus- ja hoitovastuullista aikuista kohden. Teoriassa siis laki antaa mahdollisuuden tehdä 39 lapsen ryhmän, mitä ei missään tapauksessa voida pitää lapsen edun mukaisena.

Suhdelukujen monimuotoinen tulkinta näyttää aiheuttavan ilmiöitä ja ongelmia, jotka ovat kaukana laadukkaasta varhaiskasvatuslain tavoitteiden mukaisesta toiminnasta. Aikuisten vaihtuminen lapsiryhmässä, lapsien tai aikuisten liikuttelu ryhmien välillä rikkovat ryhmiä, päivärytmiä, keskeyttävät leikin sekä tuovat muita häiriötekijöitä. Tällainen toiminta ei ole oikeutettua tai lain hengen mukaista. Lain mukaan lapsella on oikeus pysyviin ihmissuhteisiin Tällä hetkellä varhaiskasvatuslain 36 § ei ole riittävän yksityiskohtainen, jotta sen noudattaminen olisi siirtynyt arkeen. Toimintaa voidaan kuitenkin kunnissa terävöittää määrittelemällä suhdelukuihin liittyvät kirjaukset tarkemmin.

Esitämme, että taatakseen laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumisen Oulun kaupungissa tehdään tarkennuksia varhaiskasvatuksen toimintakulttuuriin seuraavilla kirjauksilla:
suhdeluvuista ei saa poiketa ennalta tiedettyjen poissaolojen takia,
suhdeluvuista saa poiketa enintään yhden päivän ajan,
suhdelukuja tarkastellaan ryhmätasolla, ei yksikkötasolla,
puolipäiväisten lasten puolittamisesta luovutaan, jokainen lapsi lasketaan kokonaisena.

Nämä säännökset otetaan käyttöön sekä kunnallisissa että yksityisissä varhaiskasvatusyksiköissä ja niiden toteutumista valvotaan säännöllisesti.

Henna Määttä (vihr.) ja Susa Vikeväkorva (vihr.)