Millainen on hyvä kaupunginvaltuutettu ja kuntapäättäjä? Miksi juuri minut tulisi valita kaupunginvaltuustoon?Tällä julkaisusarjalla pyrin vastaamaan näihin kysymyksiin. Olen kasvatustieteen maisteri, projektipäällikkö ja ensimmäisen kauden vihreiden kaupunginvaltuutettu ja haen jatkokaudelle Oulun kaupunginvaltuustoon.

Hyvän kuntapäättäjän ominaisuudet perustuvat Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja ja tutkija Markku Jokisipilän vuonna 2016 luomaan listaan.

 

1/10 Halu omistautua yhteisten asioiden hoitamiselle

Hyvä kuntapäättäjä on kiinnostunut kuntansa asukkaiden elämästä ja huolenaiheista.

Olen oikeastaan aina ollut kiinnostunut erityisesti kansalaisvaikuttamisesta ja tätä myötä minulla on kokemusta vaikuttamisesta erilaisissa yhdistyksissä. Jo peruskoulussa kuuntelin tarkalla korvalla kavereideni huolia ja pyrin muuttamaan koulumme toimintakulttuuria sekä ilmapiiriä parempaan suuntaan. Tämä työ jatkui erilaisissa vapaaehtoistoimissa ja opiskelijaliikkeessä, jossa toimin edustajiston jäsenenä, hallinnon opiskelijaedustajana sekä myöhemmin koulutuspoliittisena asiantuntijana. Palo yhteisten asioiden edistämiseen jatkui ja vuonna 2017 minut valittiin  Oulun kaupunginvaltuustoon. Valtuuston lisäksi toimin hyvinvointilautakunnan ja maakuntavaltuuston jäsenenä sekä yksilöasiainjaoston varapuheenjohtajana. 

Koko kuluneen kauden ajan olen toiminut aktiivisesti kaikissa luottamustoimissa: käyttänyt aikaa asioihin perehtymiseen, keskusteluihin kuntalaisten ja valmistelevien viranhaltijoiden kanssa. Omistautumisestani kertoo myös aktiivinen viestiminen kuntapäättäjän työstä ja vuoropuhelu kuntalaisten kanssa. Esimerkiksi  korona-aikana olen keskustellut  useiden huolestuneiden vanhempien kanssa lasten ja nuorten harrastamistoiminnan rajoituksista sekä  niiden vaikutuksista hyvinvointiin. Vein tätä viestiä yhdessä lautakuntakollegoiden kanssa viranhaltijoille ja päädyimme avaamaan lasten ja nuorten harrastustoiminnan ensimmäisten toimien joukossa. 

Minulle valtuutettuna ja kuntapäättäjänä toimiminen on ennen kaikkea luottamustehtävä, johon olen saanut valtuutuksen kuntalaisilta. Tämän luottamuksen arvoinen haluan olla nyt ja jatkossa.

 

2/10 Kuntapolitiikan osaaminen

Hyvä kuntapäättäjä tuntee kuntansa päätöksentekojärjestelmän sekä ymmärtää kunnan roolin ja tehtävät. 

Olen koko ikäni ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja seurannut niin paikallisia, valtakunnallisia kuin kansainvälisiä ajankohtaisia asioita ja uutisia. Pitkän vaikuttamiskokemuksen myötä minulla on kokemusta ja ymmärrystä erilaisista demokraattisista päätöksentekojärjestelmistä sekä siitä, missä vaiheessa ja miten asioihin voi vaikuttaa. Olen myös kouluttanut nuoria ja opiskelijoita vaikuttamisen saloihin.

Ensimmäinen kausi Oulun kaupunginvaltuustossa on ollut monella tavalla opettavainen. Ennen valtuustoon pääsemistä olin jo ennakkoon tutustunut Oulun ajankohtaisiin asioihin ja seurannut kaupungin päätöksentekoa. Tästä huolimatta kauden alussa osallistuin ahkerasti päättäjille suunnattuihin koulutuksiin, perehdyin kaupungin hallintosääntöön ja otin selvää kuntapäättäjien erilaisista työkaluista. 

Päätöksentekojärjestelmän tunteminen ja asioihin vaikuttaminen jo valmisteluvaiheessa ovat yksi tärkeimmistä kuntapäättäjän taidoista. Olenkin kuluneen valtuustokauden aikana vaikuttanut muun muassa valtuuston ja lautakuntien työskentelytapoihin tavoitteenani muuttaa erityisesti seminaarien työskentelytapoja osallistavampaan ja keskustelevampaan suuntaan. Mikäli tavoitteena on yhteisen ymmärryksen luominen ja yhteiseen tavoitteeseen pääseminen, tulee myös työskentelytapojen tukea näitä pyrkimyksiä. Toisena esimerkkinä päätöksentekoon etupainotteisesta vaikuttamisesta voidaan pitää kaupungin ikääntymispoliittisen ohjelman prosessia, johon liittyen vihreä valtuustoryhmä jätti valmistelemani valtuustoaloitteen. Aloitteen myötä järjestettiin seminaari, jonka tuloksiin ja nostoihin ohjelmassa viitataan useita kertoja. 

 

3 /10 Kyky omaksua ja hankkia tietoa 

Uuden oppiminen ja tiedonhankintakyky ovat edellytyksiä toimia päätöksentekijänä.

Tiedonhankintakyky on nykypäivänä missä tahansa asiassa keskeinen taito, myös kuntapolitiikassa. Kaikkea ei voi eikä tarvitsekaan tietää, mutta on oltava valmis oppimaan ja opettelemaan.

Minulla on erinomaiset tiedonhankintataidot, joita olen päässyt harjoittamaan opinnoissani, työssäni ja luottamustehtävissäni. Kukaan kuntapäättäjä ei voi yksinkertaisesti tietää kaikesta kaikkea ja tästä syystä tiedonhankintataidot sekä uuden tiedon nopea omaksuminen korostuvat entisestään. Kuluneen valtuustokauden aikana olen oppinut paljon uutta muun muassa kaavoittamisesta, sosiaali- ja terveyspalveluista sekä erilaisista hankintoihin liittyvistä prosesseista. Oppimiskäyrä on ollut välillä korkea, mutta olen pystynyt omaksumaan tietoa nopeasti ja hyödyntämään aiemmin oppimaani. Pitkä vaikuttamiskokemukseni auttaa myös siinä, että pystyn tunnistamaan esityslistoilta ja taustamateriaaleista ne kaikista oleellisimmat asiat. Näihin etsin usein lisätietoja tai käännyn esimerkiksi viranhaltijoiden sekä esittelijöiden puoleen. En ole myöskään koskaan pelännyt tarkentavien kysymysten esittämistä tai uuden näkökulman esiin tuomista. 

 

4/10 Kokonaiskuvan hahmottaminen

Kuntapäättäjän on tärkeää hahmottaa kokonaiskuva, oli kyse mistä asiasta tahansa. Hänen täytyy osata irrottautua kapeista näkökulmista ja pohdittava asioita kokonaisuuksina, kunnan yleisen edun kannalta.

Kun puhutaan kuntapäätöksenteosta, asiat saattavat aluksi vaikuttaa yksinkertaisilta ja ratkaisut helpoilta. Tämä kuitenkaan harvoin pitää paikkaansa, vaan usein päätöksenteon alla olevat asiat ovat moniuloitteisia ja kokonaisuudet laajoja.

Minä pyrin aina päätöksenteossa ottamaan huomioon kokonaiskuvan ja päätösten pitkän aikavälin vaikutukset. Tästä syystä olen kuluneella kaudella peräänkuuluttanut muun muassa päätösten vaikutusten arviointeja. Päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnilla (EVA) on tarkoitetaan tapaa arvioida etukäteen, miten valmistelussa oleva päätös vaikuttaisi erilaisten ihmisryhmien elämään. Erityisesti olen pitänyt esillä lapsi-, yhdenvertaisuus ja ympäristövaikutusten arviointeja. Huolellisella puntaroinnilla ja ennakkoarvioinnilla voimme pitää huolen siitä, että esimerkiksi esitetyt leikkaukset tai säästöt eivät kohdistu voimakkaasti johonkin tiettyyn ihmisryhmään. Ennakkoarviointi voi tuoda esille myös muut mahdolliset ratkaisut. Tähtäimessä on päätös, joka ottaa parhaalla mahdollisella tavalla huomioon niin talouden, ihmiset kuin ympäristön. Kokonaiskuvan hahmottaminen ja huolelliset vaikutusten arvioinnit tuovat myös päätöksentekoon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. 

 

5/10 Oman kunnan tuntemus

Hyvä kuntavaaliehdokas tuntee oman kuntansa. Hän ymmärtää kunnan vahvuudet, heikkoudet ja erityispiirteet.

Olen töideni puolesta ollut paljon tekemisissä Oulun kaupungin päättäjien ja  viranhaltijoiden kanssa liittyen yliopiston ja  ylioppilaskunnan kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä  koulutuksen kehittämiseen. Kiinnostukseni yhteiskunnallisiin asioihin ja pienoinen politiikkanörttiys ruokkii mukavasti innostusta perehtyä asioihin ja poliittisen kentän seuraamiseen. Kuluneen valtuustokauden aikana ymmärrykseni Oulun kaupungin rakenteesta ja kaupungin vahvuuksista sekä kehittämiskohteista on kasvanut. 

Oulua haastaa voimakas ikääntyminen, viime vuosikymmeninä pienentyneet yhteisöverot ja alueiden sekä eri väestöryhmien hyvinvointivointierojen kasvaminen. Erityisen huolissani olen lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnista. 

Vaikean ICT-alan murroksen myötä Oulu on noussut uudelleen jaloilleen. Toisaalta Oulu on kasvukeskus ja erittäin omintakeinen pohjoisen veturi, jossa on paljon potentiaalia. Meillä on upeaa kulttuuritoimintaa, korkeakoulutusta ja osaamista sekä rohkeutta luoda uutta. Tätä rohkeutta tarvitsemme myös päätöksenteossa, jotta pystymme pitämään nuoret 25–39-vuotiaat kaupungissa ja houkuttelemaan kaupunkiimme myös kansainvälisiä osaajia. 

 

6/10 Ymmärrys talousasioista

Nykymaailmassa talous on kaiken päätöksenteon reunaehto, joten siitä on oltava perusymmärrys.

Tunnen hyvin Oulun kaupungin taloustilanteen ja seuraan talouden kehittymistä. Haluan tehdä tutkimuksiin ja tietoon perustuvia vastuullisia päätöksiä, talousnäkökulmaa unohtamatta. Oulun kaupungin taloustilanne on haastava ja velkaantuminen huolettaa monia. Kaupungin tulee kuitenkin huolehtia etenkin lakisääteisistä peruspalveluista ja tulevaisuuteen katsova kaupunki ei pysäytä investointeja, jotta se pystyy kasvamaan ja säilyttämään elinvoimansa. 

Viisasta talouspolitiikkaa on myös inhimillinen politiikka, jossa kaikilla sektoreilla pyritään siirtämään painopistettä raskaista palveluista keveämpiin ennaltaehkäiseviin palveluihin. 

 

7/10 Tavallisen arjen tuntemus

Hyvä kuntavaaliehdokas tuntee kuntalaisten arkea ja elävää elämää.

Olen asunut Herukassa, Jäälissä, keskustassa ja Pyykösjärvellä. Liikun monipuolisesti ympäri kaupunkia niin julkisilla kuin pyöräillen ja kävellen. Olen käynyt musiikkiluokan ja lukion kansainvälisellä IB-luokalla Oulun lyseossa. Ennen yliopisto-opintoja ja akateemiselle uralle lähtemistä työskentelin yli 12 vuotta ravintola-alalla ja olin myös muutaman vuoden osakkaana silloisessa perheyrityksessämme. 

Olen avioeroperheestä ja käynyt läpi elämässäni varsin haasteellisia asioita, kuten kokenut lapsena huostaanoton, menettänyt isäni nuorena sekä ollut auto-onnettomuudessa, jonka myötä kävin läpi vuosien kestäneet leikkaus- ja hoito-operaatiot. Minulla on myös varsin laajat sosiaaliset verkostot, joiden myötä tunnen itseni rikkaaksi. Tunnen hyvin erilaisia ihmisiä, jotka ovat eri ikäisiä ja monipuolisesti eri taustoista. Lähipiirissäni on erityislapsia, ihmisiä, joilla on mielenterveys- ja päihdeongelmia tai muistisairauksia, kuten Alzheimeria. Tiedän, millaista on taistella apua saadakseen ja tiedän myös, millaista on elää aivan tavallista arkea. 

 

8/10 Sosiaaliset taidot

Hyvät sosiaaliset taidot auttavat päätöksentekoon osallistumisessa. Päätöksentekijän on myös kommunikoitava kuntalaisten kanssa, joten hyvistä sosiaalisista taidoista on etua. Myös yhteistyö- ja neuvottelukyvyistä on etua, kun päätöksiä tehdään.

Yksikään valtuutettu ei pysty saamaan aikaan muutosta yksin. Tästä syystä kuntapäättäjällä tulee olla  hyvät sosiaaliset ja vuorovaikutustaidot sekä hänen  pitää pystyä puoluerajat ylittävään yhteistyöhön. Luonnollisesti asioita täytyy pystyä kommunikoimaan ja neuvottelemaan myös oman ryhmän sisällä.

Olen lapsesta saakka ollut varsin ulospäinsuuntautunut. Lähestyn erilaisia ihmisiä helposti ja pyrin kaikessa toiminnassani korostamaan yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Olen lähtökohtaisesti myös  “asiapentti”, eli pidän asia- ja tietoperusteisesta, toisia kunnioittavasta argumentoinnista. Uskon, että näin saavutetaan parhaiten toisten ihmisten luottamus ja kunnioitus, joka auttaa yhteisten asioiden edistämisessä. Luottamusta kuntalaisiin rakennetaan myös avoimella viestinnällä. Tästä syystä viestin toiminnastani aktiivisesti sosiaalisen median kanavissa ja jokaisen vuoden päätteeksi olen kirjoittanut poliittisen vuosikatsauksen, jossa tuon esille kuluneen vuoden puheenvuoroni, aloitteeni ja muun merkittävän toiminnan.

 

9/10 Sinnikkyys

Kuntapäättäjä tarvitsee aimo annoksen sinnikkyyttä.

Kuntapolitiikassa asioiden muuttaminen ja päätöksenteko vievät aikansa, joten kärsivällisyyttä ja pitkäjännitteisyyttä tarvitaan aivan jokaiselta päättäjältä. Opiskelijapolitiikassa ja edunvalvontasektorilla toimiminen opettivat minulle pitkäjänteisyyttä ja sinnikkyyttä. Itseäni eräästä aiemmin kirjoittamasta kolumnista lainaten: Edunvalvonta tai päätöksenteossa asioiden edistäminen ei ole sprintti, vaan maraton.

Hyvinä esimerkkeinä sinnikkäästä päätöksenteosta ja siihen vaikuttamisesta ovat Sanginjoen suojelu sekä varhaiskasvatuksen leikkausten peruminen. Sanginjoen ulkometsän suojeluun pääsin itse vaikuttamaan vasta päätöksen loppumetreillä, ja  kunnioitan suunnattomasti kaikkia niitä aktiiveja ja luonnonsuojelijoita, jotka ovat väsymättä taistelleet tämän päätöksen puolesta. Varhaiskasvatukseen kohdistuneet leikkaukset olivat yksi keskeinen syy, miksi lähdin mukaan politiikkaan ja asia, jonka eteen olen tehnyt paljon töitä kuluneella kaudella. Olen todella iloinen, että saimme varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja pienennettyä etupainotteisesti ennen korjaavia liikkeitä varhaiskasvatuslakiin.

 

10/10 Kyky perustella asiat vakuuttavasti

Jotta kuntapäättäjä pystyy vaikuttamaan, hänen pitää pystyä perustelemaan ajatuksensa vakuuttavasti.

Kuntapäättäjänä ja korkeakoulutettuna asiantuntijana uskon vahvasti tutkimukseen ja tietopohjaiseen päätöksentekoon. Puheenvuoroja tai esityksiä tehdessäni tutustun aihealueeseen tarkasti ja etsin tietoa ajankohtaisista selvityksistä, raporteista ja tutkimuksista, joiden varaan lähden rakentamaan argumentointiani. Pyrin puheenvuoroissani aina pysymään asioissa ja välttämään henkilöön menevää tai muuten loukkaavaa kieltä. Koen tärkeäksi myös erilaisten näkökulmien ja vaihtoehtojen esiin tuomisen. 

Vakuuttavaan ja tietoperusteiseen argumentointiin minua on sopivasti koulinut kokemukseni useista yliopiston toimielimistä, joissa olen istunut samassa pöydässä professorien ja dekaanien kanssa. Näissä pöydissä täytyy pystyä vakuuttamaan ja heppoisilla argumenteilla ei pääse pitkälle.

Nykyisellä kaudella olen saanut kiitosta argumentointitaidoistani ja esiin tuomistani näkökulmista muilta päättäjiltä ja viranhaltijoilta. Erityiskiitosta olen valtuustokollegoiltani saanut asiantuntevasta ja rakentavasta otteesta sekä siitä, että tunnen asiallisten vaikuttamiskanavien lisäksi myös kokoustekniikkaa.