Oulun osallisuuden ja vaikuttamisen -ohjelmassa korostetaan kuntalaisten osallisuutta ja vaikuttamista. Tavoitteena on, että oululaiset osallistuvat kunnan ja sen toiminnan pitkän aikavälin suunnitteluun sekä toiminnan tuloksellisuuden arviointiin. Tämä perustuu kuntalakiin, jonka mukaan kunnan asukkailla on oikeus vaikuttaa ja osallistua kunnan toimintaan (Kuntalaki 410/2015, 22§). Erityistä huomiota täytyy kiinnittää nuorten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksiin, sillä nuoret ovat yksi haavoittuvimmista väestöryhmistä. On huomioitavaa, että Oulussa nuorten osuus väestöstä on yli kolmasosa.

Kuntalaissa (26§) nuorisovaltuuston vaikutusmahdollisuuksista määritellään seuraavaa: “Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.”

Ensimmäinen Oulun Nuorten Edustajisto (ONE) on aloittanut toimintansa Oulussa vuonna 2010 ja se on toiminut alueellisten lasten ja nuorten osallisuusryhmien rinnalla. ONE muutettiin nuorisovaltuustoksi vuoden 2018 alussa,. ONE pyrkii toiminnallaan ajamaan jokaisen oululaisen nuoren hyvinvointia kaupungin päätöksenteossa. ONEn tehtäviin kuuluu esimerkiksi oululaisten nuorten (alle 29-vuotiaiden) aseman edistäminen ja kehittäminen ilman uskonnollisia tai puoluepoliittisia sidonnaisuuksia. ONE toimii myös nuorten äänenä ja tuo näiden näkökulmia esille päätöksiä tehtäessä. Oulun kaupungissa on alettu kiinnittämään huomiota nuorten aitoon osallistumiseen. Tällä hetkellä ONElla on edustus sivistys- ja kulttuurilautakunnassa. Lautakunta on esittänyt, että myös kaupungin muut toimielimet ottavat lapset ja nuoret huomioon päätöksissään sekä hyödyntävät ONEn osaamista. Lisäksi on huomioitava, että Oulun kaupungilta edellytetään Unicefin lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen myötä lasten ja nuorten osallisuuden tavoitteellista ja systemaattista edistämistä.

Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n (Nuva) selvityksen mukaan haasteita nuorisovaltuustotoiminnassa on erityisesti päätöksenteon valmisteluun osallistuminen ja toiminnan aito vaikuttavuus. Sekä valmisteluun osallistumista että vaikuttavuutta voidaan parantaa aloiteoikeuksilla ja puhe- ja läsnäolo-oikeuksilla kunnan eri toimielimissä. Tämä kaikki lisää toiminnan merkityksellisyyttä nuorten näkökulmasta. Se puolestaan houkuttelee nuoria asettumaan ehdolle nuorisovaaleissa ja kasvattaa vaalien äänestysaktiivisuutta.

Edellä esitettyihin perusteluihin vedoten, esitämme:

  • ONE saa kaikista haluamistaan keskeisistä lautakunnista ja jaostoista puhe- ja läsnäolo-oikeuden. ONEn edustajat voivat osallistua kokouksiin kiertävällä periaatteella.
  • ONE saa edustajalleen puhe- ja läsnäolo-oikeuden valtuuston kokouksiin.
  • ONE saa suoran aloiteoikeuden kaupunginhallitukselle.
  • ONEn toimintaa tuetaan valtuustokummien avulla. Valtuustokummitoimintaa kehitetään kerätyn palautteen perusteella.

 

Oulussa 8.10.2018

Henna Määttä (vihr.) Susa Vikeväkorva (vihr.)