Viime vuonna pidin puheenvuoron siitä, kuinka lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan tutkiminen tulee laajentaa koskemaan viharikoksia. Tänä vuonna Oulun vihreiden kevätkokous päätti yksimielisesti esittää valmistelemaani puoluekokousaloitetta puoluekokouksen hyväksyttäväksi. Olen valtavan iloinen siitä, että aloite hyväksyttiin yksimielisesti puoluekokouksessa!

Aloitteessa esitimme puoluekokoukselle, että Vihreät alkaa ajamaan rikosrekisterilain muutosta niin, että lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä laajennetaan koskemaan myös viharikoksia. Lisäksi vaadimme, että Vihreät kannustaa oppilaitoksia sekä lasten ja nuorten toimintaa organisoivia instituutioita tekemään selkeät toimintaohjeet rasistiseen käytökseen puuttumiselle.

Teimme aloitteen, koska mielestämme rasismiin ja vihapuheeseen tulee pyrkiä puuttumaan kaikin mahdollisin keinoin, myös lainsäädännöllä. Puoluehallitus hyväksyi aloitteen ja lausunnossaan muistutti, että lainsäädännön lisäksi olisi hyvä koota hyviä käytänteitä kuntatasolla. Esimerkiksi Espoossa aloitettiin helmikuussa 2017 kaksivuotinen Espoo kaikille -projekti, jonka tavoitteena on luoda vihapuheesta vapaa Espoo kaikille nuorille. Projektin keskeinen sisältö on ennaltaehkäistä vihapuhetta ja edistää yhdenvertaisuutta nuorten arjessa. Nyt kun puoluekokous on hyväksynyt aloitteen tarkoittaa se sitä, että hyvien käytänteiden jakamisten lisäksi sekä Vihreä eduskuntaryhmä että muut toimijat eri tasoilla edistävät aloitteen tavoitteita.

Minua ja Oulun vihreiden puheenjohtaja Marjo Tapanista haastateltiin myös Hufvudstadsbladetiin. Haastattelussa kerromme aloitteen taustat ja perimmäiset syyt.

Tässä aloitteemme kokonaisuudessaan:

Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittäminen laajennetaan koskemaan viharikoksia

Esittää: Oulun Vihreät – OVI ry

Rasismi ja viharikokset ovat nykyään valitettavasti osa jokapäiväistä elämäämme. Meidän tulee suojella lapsia ja nuoria, ja turvata heille syrjinnästä vapaa polku aikuiseksi. Tämä ei onnistu, jos lasten ja nuorten kanssa toimii henkilö, joka osoittaa rasistista käytöstä ja on tuomittu viharikoksesta. Huolta asian suhteen on noussut esiin muun muassa lasten ja nuorten kanssa työskentelevien sekä lasten vanhempien keskuudessa.

Esimerkiksi opetussuunnitelmissa ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa on hyvin vahva arvopohja muun muassa monikulttuurisuudelle, kulttuurisensitiivisyydelle ja demokratiakasvatukselle. Suomi on myös sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin, kuten YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Samaan aikaan kun näissä velvoittavissa asiakirjoissa on tämä hieno arvopohja, on vihapuhe hälyttävällä tavalla normalisoitunut ja useita henkilöitä tuomittu erilaisista viharikoksista, muun muassa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Turvataksemme turvallisen polun, ilon oppia ja elää ilman pelkoa syrjinnästä, haluamme että näihin kysymyksiin voidaan jatkossa tarttua paremmin. Lasten henkilökohtaisen koskemattomuuden ja turvallisuuden kannalta on tärkeää, että lasten kanssa työskentelevät henkilöt voidaan varmuudella todeta työhönsä soveltuviksi.

Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukaan työnantajan tulee pyytää henkilöltä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä, kun henkilö ensi kertaa otetaan sellaiseen työ- tai virkasuhteessa tehtävään työhön, johon pysyväisluontoisesti tai olennaisesti kuuluu ilman huoltajan läsnäoloa tapahtuvaa alaikäisten kasvatusta, opetusta, hoitoa tai muuta huolenpitoa tai muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa. Rikosrekisteri selvitetään myös esimerkiksi harjoitteluiden yhteydessä.

Rikosrekisterilaissa on määritelty ne rikokset, jotka kyseiseen rekisteriotteeseen tulee merkitä. Voimassa olevan rikosrekisterilain mukaan viharikokset eivät tällä hetkellä kuulu niiden rikosten joukkoon, jotka merkitään ko. otteeseen.

Oulun Vihreät esittivät puoluekokoukselle, että vihreät alkaa ajamaan rikosrekisterilain muutosta niin, että lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä laajennetaan koskemaan myös viharikoksia.  Lisäksi vihreiden tulee kannustaa oppilaitoksia sekä lasten ja nuorten toimintaa organisoivia instituutioita tekemään selkeät toimintaohjeet rasistiseen käytökseen puuttumiselle.