Tänään 26.2.2018 valtuuston kokouksessa jätimme Susa Vikeväkorvan kanssa valtuustoaloitteen ulkopuolisen tahon toteuttamasta selvityksestä liittyen varhaiskasvatukseen tehtyjen heikennysten lapsi- ja sukupuolivaikutuksista. Vuoden 2016 jälkeen kunnat ovat saaneet itse päättää, panevatko toimeen varhaiskasvatuslain mahdollistamia toimia: subjektiivisen oikeuden rajaamista ja varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen kasvattamista.

Usein varhaiskasvatukseen liittyvät puheenvuorot ja päätöksenteko on kaikkea muuta kuin faktoihin ja tutkimustietoon perustuvaa. Toivomme, että aloitteemme myötä saamme varhaiskasvatukseen liittyvän selvityksen, joka ohjaa lapsen edun mukaiseen päätöksentekoon sekä tukee muun muassa kaupunkimme sivistyspoliittisen ohjelman laatimista.

Varhaiskasvatus luo pohjan niin elinikäiselle oppimiselle kuin lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle ja kasvulle. Oululaiset lapset ja perheet ansaitsevat kestäviä, tutkimustietoon perustuvia ja tulevaisuuteen katsovia päätöksiä. Tästä syystä on enemmän kuin tarpeellista tutkia, ovatko valtuuston tekemät ratkaisut kestävällä pohjalla.

Alla aloite kokonaisuudessaan.

”Subjektiivisen kokopäiväisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisen sekä varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen kasvattamisen lapsi- ja sukupuolivaikutusten selvittäminen

Oulun kaupunki on ainoa kuusikkokunnista, missä on voimassa sekä subjektiivisen kokopäiväisen varhaiskasvatusoikeuden rajaus että ryhmäkokojen suurennus. Varhaiskasvatukseen tehtyjä heikennyksiä ei olla kaupungin puolesta arvioitu riittävästi ja kattavien selvitysten laatiminen mm. varhaiskasvatuksen osalta tukee Oulun kaupungin sivistyspoliittisen ohjelman laatimista.

Subjektiivisen kokopäiväisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisen myötä Oulun kaupungissa lapset eivät ole tasa-arvoisessa asemassa ja yhdenvertaisuus perheiden välillä kärsii. Esimerkiksi Vantaan kaupungin teettämässä varhaiskasvatusoikeuden rajaamista koskevasta selvityksestä käy ilmi, että oikeuden rajaus kohdistuu niihin lapsiin, jotka eniten hyötyisivät varhaiskasvatukseen osallistumisesta. Osa-aikaisuus koskee pääsääntöisesti heikoimmista oloista tulevia lapsia. Uudessa varhaiskasvatuslaissa korostetaan lapsen oikeutta saada varhaiskasvatusta ja varhaiskasvatus nähdään osana koulutus- ja kasvatusjärjestelmää. Varhaiskasvatuksessa luodaan pohja elinikäiselle oppimiselle.

Varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen yhdessä ryhmäkokojen kasvattamisen kanssa on saanut aikaan kestämättömän tilanteen. Osa-aikaisia lapsia on enemmän ja heidät lasketaan mitoituksessa puolikkaina. Pahimmillaan lapsiryhmä voi kasvaa jopa yli 30 lapsen kokoiseksi, jossa lasten vaihtuvuus on suurta. Lapsen siirtyminen liian aikaisin suureen ryhmään on haitaksi muun muassa lapsen älylliselle ja kielelliselle kehitykselle. Oulun yliopiston VakaVai -tutkimushanke paljastaa, että lasten yksilöllinen kohtaaminen suuressa lapsiryhmässä on muuttunut entistä haasteellisemmaksi.

Oulu on saanut UNICEFin lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen ja näin sitoutunut tekemään lapsivaikutusten arviointeja. Kattavalla arvioinnilla pystytään selvittämään, miten lapsen oikeudet toteutuvat sekä millaisia hyötyjä tai haittoja lapsiin kohdistuvilla tai vaikuttavilla päätöksillä ja toiminnalla aiheutetaan. Perhepolitiikasta sekä varhaiskasvatuksesta puhuttaessa on tärkeää huomioida myös päätösten sukupuolivaikutukset. Sukupuolivaikutusten arvioinnin tavoitteena on ehkäistä sukupuolten kannalta ei-toivotut vaikutukset ja edistää tasa-arvoa.

Edellä mainittuihin argumentteihin perustuen esitämme, että Oulussa selvitetään objektiivisen ulkopuolisen tahon toimesta kokopäiväisen subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisen sekä varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen kasvattamisen lapsi- ja sukupuolivaikutukset. Selvityksen kulmakiveksi rakentuu lasten, vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja hallinnon näkökulmat erilaisten kyselyiden sekä haastatteluiden avulla. Lisäksi selvityksessä huomioidaan uusimmat tutkimustiedot, tehdään laskelmat taloudellisista vaikutuksista ja hyödynnetään kaupungin omia tilastotietoja. Selvitys laitetaan vireille vuoden 2018 aikana.”